top of page

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen DELAVIE en de klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.

 

Artikel 2. Inschrijven voor een opleiding

Inschrijven voor een opleiding kan via de website van DELAVIE: www.delavie.be of via de website van VDAB: www.vdab.be.

DELAVIE behoudt zich het recht voor om, zonder enige vorm van annulatievergoeding, bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

 

Artikel 3. Annulatie van een inschrijving voor een opleiding

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren door te mailen naar training@delavie.be.

De annulatiekost bedraagt 125 EUR wanneer je annuleert tot vier weken voor de startdatum van de opleiding. Bij een annulatie op minder dan vier weken voor de start van de opleiding blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.  Elke deelnemer kan zich gratis laten vervangen door een andere persoon, waarvan de gegevens worden bekendgemaakt aan DELAVIE.  De inschrijving verplaatsen naar een andere editie van die opleiding kan kosteloos indien dit meer dan 30 dagen voor de start gebeurt.

Voor cursisten die kiezen voor een professionele opleiding (bv. loopbaancoach, stress en burn-out coach, teamcoach, lifecoach, basisopleiding coaching): Aangezien cursisten professionelen zijn en geen “consumenten” zijn in de zin van het Wetboek Economisch Recht, is het herroepingsrecht niet van toepassing voor cursisten.

 

Artikel 4. Afwezigheden

Gemiste opleidingsdagen kunnen niet ingehaald worden, tenzij anders overeengekomen met de zaakvoerder. Om te kunnen slagen voor een opleiding en om een vormingsattest en/of een certificaat te bekomen is je aanwezigheid tijdens alle opleidingsdagen verplicht.

 

Artikel 5. De betaling

Alle vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de factuur te worden betaald te worden uiterlijk zeven (7) dagen na de datum van verzending ervan.  Een factuur voor een opleiding dient in elk geval betaald te zijn vóór de start van de training.

De facturen worden betaald aan DELAVIE, Berkenenstraat 46, 3520 Zonhoven op de bankrekening met nummer: BE02 7370 5154 5540.

Indien de geadresseerde niet akkoord gaat met de factuur, dient hij deze binnen de vijf (5) kalenderdagen schriftelijk te protesteren.

Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling 10% intrest verschuldigd.

Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke  aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum aan 125 EUR, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom

1. De klant erkent dat alle informatie die het voorwerp uitmaakt van of vatbaar is voor intellectueel- of industrieel eigendomsrechtelijke bescherming, zoals onder meer (zonder daartoe beperkt te zijn) alle teksten, afbeeldingen, schema’s, lijsten, scripts, lay-out, logo’s, merken, beeld- en filmmateriaal, software of databanken (hierna de ‘Intellectuele Eigendom’) die DELAVIE aan de Klant ter beschikking stelt in het kader van de deelname aan of de inschrijving voor de activiteiten of producten van DELAVIE door de Klant, uitsluitend de eigendom is van DELAVIE of waarvoor DELAVIE een exclusief gebruiksrecht heeft. Alle rechten op de Intellectuele Eigendom zijn wereldwijd voorbehouden. Dit geldt eveneens voor alle Intellectuele Eigendom die aan de Klant ter kennis komt, medegedeeld of ter beschikking gesteld wordt tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst met DELAVIE. De Klant kan de Intellectuele Eigendom enkel maar gebruiken met het oog op de uitvoering van de overeenkomst met DELAVIE, dit is steeds een strikt persoonlijk gebruik.

 

2.  In geval van beëindiging van de overeenkomst zal de Klant onmiddellijk elk gebruik van de Intellectuele Eigendom stopzetten en, indien van toepassing, op het eerste verzoek van DELAVIE die Intellectuele Eigendom teruggeven aan DELAVIE.

 

3.  De Klant erkent de geldigheid van de Intellectuele Eigendom en zal er zich van onthouden om deze Intellectuele Eigendom op enigerlei wijze aan te tasten (onder meer maar niet beperkt tot het geval van namaak) of er op enigerlei wijze zelf of via een derde een depot of registratie voor aan te vragen.

 

4.  Niets van de Intellectuele Eigendom, zelfs gedeeltelijk, mag door de Klant openbaar gemaakt worden, gereproduceerd worden, vertaald of aangepast onder enige vorm ook of op enige wijze, hierin begrepen, maar niet daartoe beperkt: druk, offset, fotokopie, digitale, elektronische of optische beeldopname, scanning, microfilm, geluidsopname, band of plaat, of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, behoudens de uitdrukkelijke, schriftelijk en voorafgaande toestemming van DELAVIE of van de rechthebbende. Voorgaande geldt eveneens voor het reproduceren, het vertalen of aanpassen (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt persoonlijk van aard is of (iii) voor het overnemen in enig nieuwsmedium (dagblad, krant, nieuws- of weekblad, tijdschrift of nieuwszender (al of niet in digitale vorm of online).

 

5.  Schendingen door de Klant op de bepalingen van dit artikel zullen aanleiding geven tot passende maatregelen en vorderingen tot schadevergoedingen door DELAVIE met inbegrip van alle gerechtskosten, kosten van (technische) bijstand en onverminderd de toepassing van de overige sancties die DELAVIE ter beschikking staan uit hoofde van deze algemene voorwaarden of de wettelijke regels terzake.

 

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen DELAVIE en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.

Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen DELAVIE en de klant of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door territoriaal bevoegde rechtbanken van het hoofdkantoor van DELAVIE.

 

Artikel 8. Varia

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen ervan niet in het gedrang.

bottom of page