top of page

Privacybeleid

 

DELAVIE hecht belang aan uw privacy en ziet er op toe dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Onderstaand privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door DELAVIE en is van toepassing op de website www.delavie.be, de daaraan gerelateerde domeinnamen (hieronder benoemd als “de website”) en de verstrekte dienstverleningen. Indien u gebruik maakt van online tools ontwikkeld door DELAVIE kan er mogelijks een additioneel privacybeleid van toepassing zijn.

DELAVIE is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en zal bepalen welke gegevens er verzameld worden voor welke doeleinden en met welke middelen deze gegevens verwerkt zullen worden. Dit is doorgaans het geval wanneer wij u klant bij ons bent of wanneer u de website bezoekt. In bepaalde gevallen kan DELAVIE ook optreden als verwerker waarbij wij persoonsgegevens van een betrokkene in opdracht verwerken. 

DELAVIE garandeert hierbij dat uw persoonsgegevens:

 • Op een rechtmatige en transparante wijze verwerkt worden;

 • Enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld worden;

 • Beperkt worden tot hetgeen toereikend en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor er verwerking plaatsvindt;

 • Correct zijn en indien nodig geactualiseerd worden;

 • Bewaard worden in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene niet langer de identificeren dan voor de doeleinden waarvoor verwerking noodzakelijk is;

 • Op een passende wijze beveiligd worden door het treffen van de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zodat zij niet op onrechtmatige of ongeoorloofde wijze verwerkt, dan wel vernietigd worden of verloren gaan;

 

In dit privacybeleid zal onder meer volgende worden toegelicht:

 • Wie de verantwoordelijke is van de persoonsgegevens die via de website of in het kader van de dienstverlening geregistreerd en verwerkt worden;

 • Welke persoonsgegevens geregistreerd worden, waarom dit gebeurt en onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden;

 • Wat de rechtsgrond is van de verwerking van die gegevens;

 • In hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld;

 • Welke maatregelen er genomen worden om de persoonsgegevens te beveiligen;

 • Op welke manier de betrokkene de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens kan controleren en gebruik kan maken van zijn of haar rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

 

1. Definities

 

Voor een goed begrip van dit privacybeleid hebben volgende begrippen de volgende betekenis:

 • AVG: Verordening nr. 2016/679 van de Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR genoemd;

 • Gegevens: alle informatie die tussen partijen uitgewisseld wordt. Deze informatie kan tevens persoonsgegevens bevatten;

 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals een naam, mailadres, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;

 • Gevoelige persoonsgegevens: persoonlijke informatie waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over de gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksuele geaardheid; – Betrokkene: de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

 • Verwerking: een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorsturen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

 • Datalek: elke inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

 • GBA: Gegevensbeschermingsautoriteit, een onafhankelijke nationale overheidsinstantie verantwoordelijk voor de naleving van de wet in verband met de verwerking van persoonsgegevens (voorheen: de Privacy Commissie)

 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoonsgegevens?

 

DELAVIE

Berkenenstraat 46, 3520 Zonhoven (België)

Ondernemingsnummer: 0673.505.345

debbie@delavie.be

0456 32 36 43

 

3. Welke persoonsgegevens worden er verzameld en op welke grond?

 

DELAVIE verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt door bijvoorbeeld contactopname (persoonlijke contacten, telefoongesprekken, e-mail) of via een bezoek aan de website (contactformulier). Ook kunnen wij gegevens ontvangen uit andere bronnen. In het kader van onze juridische dienstverlening worden deze gegevens opgenomen in het klantenbestand.

 

3.1. Website

 

De website van DELAVIE  maakt gebruik van Web-Stat, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Wix.com en gebruik maakt van cookies die helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken, om vervolgens rapporten op te stellen over de website-activiteit en ook andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik (statistische doeleinden). Bijvoorbeeld om te achterhalen welke pagina’s bezocht worden, welke zoekwoorden er ingegeven worden en hoelang men doorgaans op een bepaalde pagina verblijft. Op deze wijze tracht DELAVIE haar website te verbeteren voor een optimale gebruikerservaring en fraude te detecteren. De persoonsgegevens die hierbij verzameld worden behoren tot de elektronische identificatiegegevens en bestaan onder meer uit het IP-adres, browsertype, apparaatmodel, besturingsprogramma, geografie, de gehanteerde domeinnaam en de manier waarop u onze website gebruikt.

 

Wix mag deze informatie aan derden verschaffen indien Wix hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Wix verwerken. De cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan. Wix zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Wix beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door dat in te stellen in uw internetbrowser. Het kan echter dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten.

 

Door akkoord te gaan met de cookies op deze website, geeft u uitdrukkelijk toestemming aan DELAVIE om uw gegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

DELAVIE streeft er naar de via cookies verzamelde gegevens zo veel als mogelijk te anonimiseren zodat deze niet traceerbaar zijn naar identificeerbare personen.

Meer info over de cookies op de website kan u terugvinden in onze cookie policy.

 

3.2. Juridische dienstverlening

Wanneer u om informatie vraagt aan DELAVIE, een afspraak maakt, zich inschrijft voor een evenement of ons contacteert via het contactformulier, of wanneer u klant bent registreert DELAVIE volgende persoonsgegevens:

 

Contact en identificatiegegevens: Naam, voornaam, adres, mailadres, telefoonnummer, BTW nummer (Identificering, contactname en boekhoudkundige doeleinden)

Geboortedatum (Noodzakelijke informatie in het kader van dienstverlening) 

Gegevens in verband met de arbeidssituatie:

Diploma en werkstatus (Noodzakelijke informatie in het kader van dienstverlening)

Daarnaast verzamelt DELAVIE in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens die tot de categorie van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens behoren:

Medische informatie (Noodzakelijke informatie in het kader van advies of dienstverlening)

Financiële informatie: Bankgegevens waaronder het bankrekeningnummer (Noodzakelijke informatie in het kader van de

dienstverlening alsmede boekhoudkundige doeleinden)

DELAVIE verwerkt alleen deze gegevens die wij van de betrokkene zelf ontvangen of na uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de betrokkene vergaard bij overige instanties, waaronder overheden, mutualiteiten, huisdokter of specialist.

 

Al deze gegevens zijn daarnaast nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die tussen DELAVIE en de cliënt werd afgesloten en kunnen het gevolg zijn van een wettelijke verplichting zoals onder meer vervat in het Gerechtelijk Wetboek.

Het verwerken van (bijzondere) categorieën van persoonsgegevens is daarenboven in welbepaalde gevallen noodzakelijk voor het geven van correct advies.

 

In de mate van het mogelijke en waar redelijk zal DELAVIE erover waken dat onvolledige, onjuiste of irrelevante gegevens worden verbeterd of verwijderd.

 

3.3. Nieuwsbrief

 

Indien DELAVIE nieuwsbrieven uitstuurt en u er voor opteert deze te ontvangen, worden hiervoor uw naam, voornaam en e-mailadres geregistreerd. Die gegevens zijn noodzakelijk om u op de hoogte te kunnen houden van praktische en juridische informatie, wetgeving-updates, evenementen en diensten. De persoonsgegevens die specifiek voor deze doeleinden werden verstrekt, worden door DELAVIE bewaard tot u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief, geeft u uitdrukkelijk toestemming aan DELAVIE om uw gegevens te verwerken.

 

4. Doeleinden voor de gegevensverwerking

 

DELAVIE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het contacteren van de betrokkene in het kader van de dienstverlening;

 • Informering en adviesverlening

 • Versturen van nieuwsbrieven en informatie over komende seminaries of evenementen;

 • Eventregistratie bij door DELAVIE georganiseerde evenementen;

 • Het opstellen van brieven en/of het voorbereiden van overeenkomsten;

 • Het analyseren van de werking en het aanbod op onze website;

 • Verwerken van sollicitaties of stage-aanvragen;

 • Boekhouding en administratie;

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 • Overige doeleinden die blijken uit de specifieke opdracht toevertrouwd aan DELAVIE

 

De verwerkingen vinden steeds plaats overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU (AVG). Voorts zal DELAVIE zich in de mate van het mogelijke confirmeren met toekomstige uitvoeringsbesluiten.

 

5. Informering

Wanneer u beroep hebt gedaan op de dienstverlening van DELAVIE of u zich heeft ingeschreven op nieuwsbrieven, dan behoudt DELAVIE zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor praktische en/of relevante informatie, evenementen, opleidingen en diensten van DELAVIE. Dat gebeurt in het kader van het gerechtvaardigd belang van zowel DELAVIE als de betrokkene. Als u dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen, dan kan u hiertoe een schriftelijk verzoek richten naar DELAVIE (debbie@delavie.be) of gebruik maken van de uitschrijflink in de informatieve mailings.

 

6. Geautomatiseerde besluitvorming

 

DELAVIE wendt de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan voor geautomatiseerde besluitvorming.

 

7. Subverwerkers

 

DELAVIE maakt gebruik van subverwerkers. Dit zijn (rechts-)personen, diensten of instanties, behorende tot de hierna vermelde categorieën, die in opdracht van DELAVIE persoonsgegevens verwerken.

 • Dienstverleners: DELAVIE kan beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten in het kader van de toevertrouwde opdracht en om aan administratieve of wettelijke plichtplegingen te voldoen. Deze derden kunnen bij het verlenen van hun diensten toegang krijgen tot de persoonsgegevens en deze desgevallend verwerken. Denk hierbij aan boekhoudsoftware, boekhouder, fiscaal adviseur etc.

 

De verwerkingen die door subverwerkers plaatsvinden, zullen ten allen tijden beperkt worden tot het strikt noodzakelijke voor het uitvoeren van hun opdracht.

 

DELAVIE ziet er op toe dat haar subverwerkers, al dan niet contractueel, voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen kunnen aantonen voor de verwerking en voldoen aan de wettelijke verplichtingen op basis van artikel 28 AVG. De verwerker beslist hierbij autonoom over de wijze waarop de persoonsgegevens verwerkt worden, rekening houdende met de risico’s verbonden aan diens expertise. Bij gebreke aan eenzelfde expertise is DELAVIE als verwerkingsverantwoordelijke niet aansprakelijk voor eventuele onrechtmatige verwerkingen die ingevolge een verkeerdelijke inschatting van de verwerker plaatsvinden. DELAVIE draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid bij verlies of corruptie van data, diefstal van gegevens, virussen of andere aanvallen op de informaticasystemen en (cloud-)servers van de verwerker.

 

Buiten de hiervoor vermelde categorieën van verwerkers en de medewerkers van DELAVIE, worden er geen persoonlijke gegevens aan derden doorgegeven, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd. Indien DELAVIE toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, zal hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming van de betrokkene gevraagd worden.

 

8. Verwerkingen buiten de Europese Unie

 

DELAVIE tracht het doorgeven en verwerken van persoonsgegevens in derdenlanden te beperken tot deze gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte. Wanneer er alsnog gegevensverwerking buiten dit territorium plaats dient te vinden, dragen wij er zorg voor dat er door deze landen een passend beschermingsniveau geboden wordt, equivalent aan de het niveau gewaarborgd onder de AVG en dit privacy beleid.

 

9. Bewaring van de persoonsgegevens

 

Na uitvoering van de dienstverlening waarvoor de persoonsgegevens verzameld werden, bewaart DELAVIE deze vervolgens gedurende de termijn van 5 jaar. Dit behoudens de boekhoudkundige stavingstukken, dewelke een langere bewaartermijn van 7 jaar rechtvaardigen of in die gevallen waar het langer bewaren van informatie noodzakelijk is voor een adequate, toekomstige dienstverlening.

Wanneer de bewaring van de persoonsgegevens niet langer vereist is, zullen deze op een veilige manier worden vernietigd of verwijderd, dan wel ter beschikking van de betrokkene gesteld.

 

10. Beveiliging van uw persoonsgegevens

 

DELAVIE heeft passende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofde verspreiding of wijziging te voorkomen. Met het oog op het waarborgen van de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens werden onder meer volgende maatregelen genomen:

 • Toegangscontrole bestaande uit unieke wachtwoorden en inlogcodes;

 • Doelgebonden toegangsbeveiliging en controle op de toegekende bevoegdheden;

 • Gegevensopslag in een beveiligde database op een beveiligde Google-server binnen de Europese Unie;

 • Beveiliging van de netwerkverbindingen website via Secure Socket Laye (SSL) technologie;

 • Verwerking van de via de website verstrekte persoonsgegevens in een afgesloten digitale omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is;

 • Beveiligd intern netwerk;

 • Up to date anti-malware;

 • Afsluiten van overeenkomsten met contractanten en subverwerkers;

 • Vermijden van samenwerkingen met derden buiten de EU gevestigd, behoudens in geval van een aantoonbaar adequaat beveiligingsniveau;

 

Daarnaast ziet DELAVIE er op toe dat de toegang tot de persoonsgegevens beperkt wordt tot deze medewerkers en subverwerkers die de informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Alle verstrekte persoonsgegevens worden met de grootste discretie behandeld. 

DELAVIE tracht haar beveiligingsprocedures uit te breiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden.

Indien u van oordeel bent dat uw gegevens onvoldoende beveiligd werden of dat er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan gerust contact op via ons online contactformulier of via debbie@delavie.be.

 

11. Uw rechten als betrokkene?

 

Als betrokkene beschikt u overeenkomstig de AVG (artikel 12-22 AVG) over een aantal rechten die betrekking hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens. – Recht op inzage en rechtzetting: U heeft het recht om de persoonsgegevens die DELAVIE verwerkt, op te vragen en eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren en/of aan te vullen.

 • Recht om te worden vergeten: U heeft het recht om te verzoeken dat DELAVIE uw persoonsgegevens verwijdert uit haar database.

 • Recht om (het doel van) de verwerking te beperken: U heeft het recht om de doeleinden van de verwerking ten allen tijden aan te passen, de categorieën persoonsgegevens, dan wel om om een (tijdelijke) stopzetting van de verwerking te verzoeken.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Als betrokkene kan u er om verzoeken dat uw gegevens ter beschikking worden gesteld in een gestructureerd format en deze over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht om een bezwaar in te dienen: Indien u van mening bent dat er een onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Hoogstraat 139 (022/74.48.00 of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 • Recht om toestemming in te trekken: U heeft het recht om u ten allen tijden te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Met vragen omtrent het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens of in geval van beroep op uw rechten als betrokkene, kan u contact opnemen met DELAVIE via een schriftelijk, duidelijk en gemotiveerd verzoek en met vermelding van uw e-mailadres naar debbie@delavie.be of naar Berkenenstraat 46, 3520 Zonhoven.

 

DELAVIE tracht elk verzoek onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van één maand te verwerken. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig verlengd worden (artikel 12.3 AVG).

 

DELAVIE behoudt zich het recht voor om te bepalen of het verzoek gerechtvaardigd is. De gegevens van de betrokkene zullen dan ook enkel worden gecorrigeerd wanneer deze onvolledig, onnauwkeurig of irrelevant blijken voor de doeleinden waarvoor DELAVIE deze gegevens aanwendt. In bepaalde gevallen zal er daarnaast geen gevolg gegeven kunnen worden aan een verzoek tot gegevenswissing wanneer er wettelijke bewaartermijnen nageleefd moeten worden.

 

12. Discrepanties

 

Indien er zich discrepanties zouden voordoen tussen dit privacy beleid en de overeenkomst afgesloten tussen DELAVIE en de klant, primeren de bepalingen van de overeenkomst.

 

13. Wijzigbaarheid van het privacybeleid

Tenzij anders is vermeld, is dit privacybeleid van toepassing op alle gegevens die wij over u hebben. DELAVIE heeft het recht om dit privacybeleid aan te passen indien dat nodig zou blijken. Dit evenwel zonder afbreuk te doen aan de toegekende rechten onder de AVG. Wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden op de website. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen.

Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 16 oktober 2021.

bottom of page