top of page

Cookiebeleid

 

I. Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

DELAVIE, met hoofdkantoor te Berkenenstraat 46, 3520 Zonhoven, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0673.505.345 (debbie@delavie.be of 0456 32 36 43) erkent het belang van een veilige verwerking van de aan haar toevertrouwde of ontvangen informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, en ziet er dan ook op toe dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving (de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ter vervanging van de Privacywet), de ePrivacy Richtlijn 2002/58/EC zoals geamendeerd door Richtlijn 2009/136/EC, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018). In geval van inhoudelijke wetswijzigingen verbindt DELAVIE  zich ertoe om haar cookiebeleid hierop aan te passen.

 

DELAVIE  verklaart met betrekking tot het aanwenden van cookies dan ook het volgende:

II. Toepassingsgebied

 

Het cookiebeleid van DELAVIE is van toepassing op de gehele website, alsmede op alle door DELAVIE aangeboden online diensten waaronder mobiele of webapplicaties.

 

III. Wat zijn cookies en waarvoor worden zij gebruikt?

 

De website van DELAVIE maakt gebruik van zogenaamde “Cookies” (waaronder HTTPcookies, web-cookies of browser-cookies). Dit zijn kleine bestanden of data met een unieke code die worden opgeslagen tussen de browser, server en de harde schijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone wanneer u de website raadpleegt en die toelaten bepaalde voorkeuren, instellingen, specificaties en/of overige beperkte informatie te registreren om op deze wijze het gebruik van de website te ondersteunen en optimaliseren op een wijze die er voor zorgt dat u dit proces niet bij ieder bezoek aan de website dient te herhalen. Bepaalde cookies kunnen daarnaast aangewend worden voor analytische doeleinden of om marketing te voeren. Belangrijk om te weten is dat cookies geen virussen of andere malware bevatten en dan ook geen kwaadaardige software of andere programma’s kunnen installeren op uw computer, laptop, tablet of smartphone.

Hierbij kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee categorieën van cookies: first party cookies en third party cookies.

 

First party cookies of eerstepartijcookies zijn die cookies die door DELAVIE  zelf beheerd worden en verbonden zijn aan de domeinnaam van de website. Deze cookies zullen doorgaans bedoeld zijn om de website te laten functioneren en bepaalde instellingen van de gebruiker te onthouden met het oog op herhaald bezoek.

 

Third party cookies of derdepartijcookies daarentegen zijn cookies geplaatst op de website van DELAVIE die door derde partijen beheerd worden. Een voorbeeld van third party cookies zijn deze van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. die onder meer gebruikerservaringen en websiteactiviteit registreren voor statistische doeleinden. Google Inc. kan de verzamelde informatie, inclusief persoonsgegevens, in bepaalde gevallen doorgeven aan derden indien zij informatie namens Google Inc. verwerken, dan wel wanneer dit het gevolg is van een wettelijke verplichting.

 

Onder beide categorieën kunnen zowel sessiegebonden (i.e. cookies die slechts gedurende het bezoek op de website actief zijn en na het beëindigen van de sessie of het sluiten van uw browser verdwijnen) als permanente cookies (i.e. cookies die gegevens opslaan op uw computer, laptop, tablet of smartphone en hier enige tijd bewaard worden) terug te vinden zijn.

 

Afhankelijk van de categorie en het soort cookie aanwezig op de website worden er volgende gegevens verzameld: IP adres, browsergegevens, locatie, naam en voornaam, taal en enig andere persoonlijke informatie die de gebruiker wenst te delen tijdens het bezoek aan de website.

 

Al deze gegevens kunnen in het kader van de AVG als identificeerbaar persoonsgegeven gecatalogeerd worden. Voor meer informatie rond het verwerken van persoonsgegevens kan u steeds het privacybeleid raadplegen.

 

Voor een optimaal gebruik van de website (www.delavie.be) is het aangeraden cookies te aanvaarden of activeren op uw computer, laptop, tablet of smartphone. DELAVIE streeft er immers naar om uw gebruikerservaring te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren en de aanwezige inhoud af te stemmen op uw noden. Voor deze laatste doeleinde is het in kaart brengen van uw surfgedrag mogelijk. Dit wordt echter ten allen tijden beperkt tot het surfgedrag op de website/het domein van DELAVIE  zelf. In geen enkel geval monitort DELAVIE uw surfgedrag op derde-websites.

 

DELAVIE beperkt het gebruik van cookies tot het absolute minimum en ziet er op toe dat de (persoons)gegevens die via de aanwezige cookies op de website (www.delavie.be) verzameld worden zo veel als mogelijk anoniem verwerkt worden. De (persoons)gegevens waarvan DELAVIE via first party-cookies kennis krijgt, worden daarnaast enkel intern verwerkt. Dit steeds met in acht name van de nodige vertrouwelijkheid. De persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, worden via een veilige verbinding (SSL-certificaat) doorgestuurd tussen uw browser en de server. DELAVIE  kan daarentegen geen garanties bieden voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die via third party-cookies geregistreerd worden. Hiervoor kan u dan ook best het privacy- en cookiebeleid van deze derde partij consulteren.

Indien u er toch voor opteert het gebruik van cookies te beperken of te weigeren, kan het zijn dat u bepaalde voorkeuren of gegevens bij elk bezoek aan de website opnieuw dient op te geven. Tevens is het mogelijk dat de toegang tot en de functionaliteit van de webpagina beperkt wordt.

 

IV. Soorten cookies

 

Cookies, zoals wanneer beheerd door DELAVIE als door derden, kunnen doorgaans onderverdeeld worden in volgende soortcategorieën:

 • Noodzakelijke cookies: onder deze categorie vallen alle cookies noodzakelijk voor een adequaat functioneren van de website (vb. het registreren van het type browser om de weergave van de website hier op aan te passen, het verdelen van de belasting van de website, het voorzien van een mogelijkheid tot reactie en/of interactie door de gebruiker);

 • Functionele cookies: hiertoe behoren cookies die geprogrammeerd zijn om de voorkeuren van de websitegebruiker te bewaren met het oog op het optimaliseren van de gebruikerservaring doordat de gebruiker niet verplicht wordt om diens gegevens of voorkeuren per bezoek opnieuw kenbaar te maken (vb. het bewaren van inloggegevens of taalvoorkeuren);

 • Analytische of tracking cookies: deze cookies verzamelen informatie omtrent het websiteverkeer door middel van statistieken op basis waarvan optimalisatie van de website mogelijk gemaakt wordt (vb. registreren en analyseren van de duurtijd van het bezoek, de bezochte pagina’s en de manier waarop een bezoeker op de website terecht komt);

 • Marketing of advertentie cookies: cookies van deze categorie kunnen op bepaalde websites aanwezig zijn om een gebruikersprofiel samen te stellen waar de domeinbeheerder gebruik van kan maken om in gepersonaliseerde advertenties of reclame te voorzien afgestemd op de persoonlijke interesses en voorkeuren van de websitebezoeker;

 • Sociale media cookies: onder deze categorie vallen cookies die een integratie en inbedding van elementen van socialenetwerksites zoals Instagram, Facebook of Youtube op de website mogelijk maken (vb. plugin, pixels en gelijkaardige technologieën). Het kan hierbij gaan om informatie of inhoud die bij deze derde partijen opgeslagen is en via de website getoond wordt;

 

V. Rechten van de betrokkene

 

In het kader van de AVG heeft iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens verzameld worden volgende rechten (art. 12 t.e.m. 22 AVG):

 • Recht op inzage;

 • Recht op rechtzetting;

 • Recht op beperking van verwerkingen;

 • Recht op bezwaar; 

 • Recht op gegevenswissing;

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

 

Voor meer informatie over uw rechten als betrokkene en de mogelijkheden om hierop een beroep te doen kan u steeds terugvinden in het privacybeleid van DELAVIE.

 

DELAVIE behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een verzoek gebaseerd op de rechten zoals hierboven uiteengezet indien (a) de verzoeker geen betrokkene is, (b) de betrokkene een rechtspersoon is, (c) het verzoek betrekking heeft op noodzakelijke of verplichte (technische) cookies waarvoor geen toestemming van de betrokkene vereist is of (d) het verzoek betrekking heeft op cookies die enkel op anonieme wijze informatie registreren.

 

DELAVIE tracht uw verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken en tracht hierover terug te koppelen binnen een termijn van 30 dagen. In bepaalde gevallen beschikt DELAVIE over het recht de vooropgestelde termijn te verlengen mits voorafgaande informering van de betrokken (artikel 12.3 AVG).

 

VI. Het beperken of blokkeren van cookies

 

Wenst u een wijziging aan te brengen in de toegestane cookies, het gebruik van cookies helemaal wenst af te wijzen, te blokkeren of reeds bestaande cookies wenst te verwijderen, kan u uw browserinstellingen hierop aanpassen. De wijze waarop dit kan gebeuren is afhankelijk van het type browser dat u hanteert.

 

De specifieke cookies van Google Analytiscs, waarbij er gegevens van uw websitebezoek geregistreerd en doorgegeven worden aan Google Inc., kan u steeds beperken door het installeren van een zogenaamde “opt-out browser add-on” (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

 

Let wel: het gebruik door DELAVIE van noodzakelijke en/of functionele cookies kan niet worden uitgeschakeld daar dit de werking van de website kan compromitteren en zijn aldus niet onderhevig aan toestemming van de websitebezoeker.

 

Daarnaast heeft DELAVIE het nodige gedaan om de IP-adressen en andere persoonsgegevens die door middel van de op de website aanwezige analytische cookies van Google Analytics geregistreerd worden, te anonimiseren. Als gevolg hiervan wordt er enkel anonieme wijze in de nodige statistieken voorzien en is het gebruik van analytische cookies op de website (www.delavie.be)  dan ook niet onderhevig aan enige toestemming van de websitebezoeker. Voor meer informatie hieromtrent kan u steeds terecht op volgende website: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=nl .

 

VII. Gegevensbeschermingsbeleid van DELAVIE

 

Naast het gebruik van cookies op de website, kan er door DELAVIE  ook op een andere wijze persoonsgegevens verzameld worden. Bijvoorbeeld wanneer uw als gebruiker een verzoek richt via het online contactformulier of u inschrijft op de nieuwsbrief. Deze handeling gaat uit van uw toestemming tot het verwerken van de opgegeven persoonsgegevens (artikel 6.1. a) AVG).

Om die reden raden wij aan tevens het privacybeleid te consulteren. Hier wordt nader ingegaan op de verzamelde persoonsgegevens, de doelstelling, de draagwijdte van het gebruik, de gehanteerde bewaartermijn en uw rechten als betrokkene.

 

VIII. Wijziging van het cookiebeleid

 

DELAVIE behoudt zich het recht voor haar cookiebeleid op elk ogenblik aan te passen wanneer er zich wijzigingen aan de website voordoen die een invloed hebben op de aanwezige cookies of wanneer dit vereist is in het kader van de geldende wetgeving ter zake.

Wijzigingen zullen steeds gepubliceerd worden op de website (www.delavie.be) en zijn geldig vanaf deze publicatie. Indien uw instemming met de voorziene wijziging vereist is, zal u hiervan uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht worden.

 

IX. Toepasselijk recht

 

Huidig cookiebeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van DELAVIE bevoegd om kennis te nemen van geschillen die uit het cookiebeleid zouden kunnen voortvloeien, onverminderd het recht van DELAVIE om de kwestie aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de betrokkene.

 

X. Vragen of opmerkingen?

 

DELAVIE tracht u in haar beleid op een zo transparant mogelijke wijze wegwijs te maken in het gebruik van cookies op de website. Heeft u toch nog vragen, opmerkingen of klachten na het lezen van dit cookiebeleid? Neem dan gerust contact op met DELAVIE op één van volgende wijzen:

 • Per mail: debbie@delavie.be

 • Telefonisch: 0456 32 36 43

 • Per brief: Berkenenstraat 46, 3520 Zonhoven

 

DELAVIE stelt alles in het werk om uw vraag of opmerkingen zo spoedig mogelijk te beantwoorden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

 

Voor meer informatie of klachtenbehandeling kan u daarnaast ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in België te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (022/74.48.00) of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Het cookiebeleid van DELAVIE werd het laatst gewijzigd op 16.10.2021.

bottom of page