top of page

Wanneer kan een traject ‘medische overmacht’ worden opgestart?

Er gelden twee voorwaarden:

  • De werknemer is minstens 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt.

  • Er is geen re-integratietraject aan de gang voor de medewerker in kwestie.


Ter info: probeert een werknemer het werk te hervatten, maar hervalt hij of zij binnen de 14 dagen, dan telt dit niet als onderbreking van de arbeidsongeschiktheid.


Hoe start je een traject op?


Zowel de werkgever als de werknemer kunnen dit traject starten met een aangetekende zending naar de andere partij en naar de arbeidsarts.


De volgende stap is een onderzoek door de arbeidsarts.


De volgendestap is een onderzoek door de arbeidsart, ten vroegste tien dagen na de aanvraag.


Let op: De kennisgeving naar de werknemer moet expliciet deze zaken vermelden:

  • De werknemer heeft het recht om de arbeidsarts te vragen de mogelijkheden naar ander of aangepast werk te onderzoeken.

  • De werknemer kan zich in deze procedure laten bijstaan door de vakbondsafvaardiging van de onderneming.Wat houdt het onderzoek door de arbeidsarts in?


De arbeidsarts zal beoordelen of de werknemer definitief arbeidsongeschikt is voor het huidig overeengekomen werk. Als de arbeidsarts het nodig vindt, kan daarvoor ook een werkpostbezoek gepland worden.


Bij vaststelling van definitieve ongeschiktheid kan de medewerker de arbeidsarts vragen om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken. De werknemer zal zijn of haar keuze schriftelijk moeten bevestigen.


Let op: De arbeidsarts mag de persoonsgegevens met inbegrip van de gegevens van de gezondheid van de werknemer opvragen en verwerken en mits toestemming van de werknemer kan de arbeidsarts ook contact opnemen met andere artsen zoals de huisarts of een specialist.


Welke beslissingen zijn mogelijk bij een onderzoek ‘medische overmacht’?


De arbeidsarts kan de werknemer wel of niet definitief arbeidsongeschikt verklaren voor het overeengekomen werk.


Bij de beslissing ‘definitief arbeidsongeschikt’ kunnen eventueel voorwaarden voor aangepast of ander werk gekoppeld worden indien de werknemer dit schriftelijk heeft aangevraagd.


Hoe communiceert de arbeidsarts de beslissing?


De arbeidsarts bezorgt binnen de drie maanden van opstart via een aangetekend schrijven zijn beslissing aan de werkgever, de werknemer en – bij beslissing van definitieve ongeschiktheid – de adviserende arts van de mutualiteit.


Wanneer is beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht mogelijk?


Mogelijkheid 1: de werknemer is definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk en heeft geen voorwaarden voor aangepast of ander werk gevraagd.


De werknemer kan in beroep gaan als hij niet akkoord gaat met de definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk, binnen de 21 kalenderdagen na ontvangst van het formulier definitieve ongeschiktheid via een aangetekend schrijven aan de werkgever en de inspectie.


De werknemer kan binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van het formulier definitieve ongeschiktheid nog vragen naar de voorwaarden voor ander of aangepast werk, via een aangetekend schrijven.


De arbeidsarts heeft daarna 30 kalenderdagen de tijd om de voorwaarden voor ander of aangepast werk te bezorgen aan de werkgever en de werknemer.


Als de werknemer hiervan gebruikmaakt, dan start scenario 2.


Een ontslag omwille van medische overmacht kan wanneer er geen beroep meer mogelijk is of als de beslissing definitieve ongeschiktheid behouden blijft na het beroep.


Mogelijkheid 2: de werknemer is definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk en heeft de arbeidsarts gevraagd de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken.


De werknemer kan in beroep gaan als hij niet akkoord gaat met de definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk, binnen de 21 kalenderdagen na ontvangst van het formulier definitieve ongeschiktheid via een aangetekend schrijven aan de werkgever en de inspectie.


Als de arbeidsarts de voorwaarden voor ander of aangepast werk heeft bepaald, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgever: hij moet op zoek naar aangepast of ander werk in overeenstemming met de mogelijkheden van de werknemer.


Hij volgt hiervoor de verschillende stappen die beschreven zijn in de re-integratiewetgeving, met name de opmaak van een re-integratieplan (ander of aangepast werk is mogelijk) of een motivatieverslag (ander of aangepast werk is niet mogelijk) op.


Afstemming met de werknemer is noodzakelijk en verplicht en elk re-integratieplan of motivatieverslag dien je als werkgever te bezorgen aan de werknemer en de arbeidsarts.


Is er geen beroep tegen de beslissing meer mogelijk, dan kan er overgegaan worden tot ontslag omwille van medische overmacht, als:

  • De werkgever een motivatieverslag heeft opgemaakt waaruit blijkt dat aangepast of ander werk niet mogelijk is.

  • De werkgever een re-integratieplan heeft opgemaakt maar het voorstel werd geweigerd door de werknemer.

Het re-integratieplan of het motivatieverslag moeten bezorgd worden aan de arbeidsarts en aan de werknemer.

Mogelijkheid 3: de werknemer is niet definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk.


De procedure stopt zonder gevolg.


De werknemer kan een re-integratietraject opstarten.


Een nieuwe procedure voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan maar opgestart worden als de werknemer opnieuw 9 maanden arbeidsongeschikt is vanaf de dag van ontvangst van de beslissing van de arbeidsarts.


Mogelijkheid 4: de werknemer komt niet opdagen voor het medisch onderzoek


De werknemer wordt maximaal 3 maal uitgenodigd, met minstens 14 dagen tussen elke oproep.


Geeft de werknemer tot driemaal toe geen gehoor aan de uitnodigingen, dan is een vaststelling van definitieve ongeschiktheid niet mogelijk en stopt de procedure. De arbeidsarts brengt de werkgever hiervan op de hoogte.


Wat is het belang van loopbaancoaching bij medisch overmacht?


Wie het werk niet meer kan of wil uitvoeren omwille van medische overmacht, heeft vaak geen goed zicht op zijn mogelijkheden: wat kan ik wel nog, waar ben ik goed in, wat past er nu echt goed bij me, moet of kan ik me heroriënteren, zijn er steunmaatregelen die me financieel ondersteunen?


Wil je graag een overwogen beslissing kunnen nemen over je toekomstige werk, dan start je best een traject loopbaanbegeleiding.


De Vlaamse Overheid biedt werknemers de mogelijkheid om loopbaancheques aan te vragen via VDAB en biedt een coachingtraject van 7 uur op maat van jouw vraag en noden aan bij een erkend loopbaancentrum.


Meer info over loopbaanbegeleiding: delavie.be/loopbaancoaching


Kies een coach:


Heb je nog vragen over medische overmacht?

Contacteer ons gerust!

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page